Pop-up div Successfully Displayed

This div only appears when the trigger link is hovered over. Otherwiseit is hidden from view.

DANH MỤC

Cơ cấu nhân sự

Trụ sở chính:     
    - Phòng chăm sóc Khách hàng: 05 người
    - Phòng thiết kế: 03 người
    - Phòng kế toán: 03 người
    - Phòng vật tư: 2 người
Phân xưởng sản xuất:
    - Phòng giám sát sản xuất: 3 người
    - Bộ phận sắt: 6 người
    - Bộ phận sơn: 08 người
    - Bộ phận mộc: 08 người
    - Bộ phận mica: 05 người
    - Bộ phận thành phẩm:10 người
    - Bộ phận lắp đặt: 15 người